Uitnodiging algemene ledenvergadering

Geachte leden, hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 14 december 2015. De aanvang van deze vergadering is om 20:00 uur in de kantine van onze vereniging, aan de Drostlaan 11.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:
1  Opening
2  Mededelingen bestuur
3  Notulen vorige vergadering
4  Jaarverslag secretaris
5  Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie
6  Bestuursverkiezing / mutaties
7  Plannen doelstelling 2015 / 2016
8  Rondvraag
9  Sluiting

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich beschikbaar stellen middels een kandidaatsstelling ondertekend door drie leden van onze vereniging.

Namens de VoetbalVereniging Sluiskil,

Patrick van Passel  voorzitter
Michel Calon  penningmeester